بررسی سود و زیان سال ۱۴۰۰ گروه کانه‌های غیر فلزی

بررسی میزان و روند فروش، سودخالص، سودناخالص و سودهرسهم ( EPS ) برخی از سهام گروه کانه‌های‌ غیر فلزی در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال ۹۹ را در بیداربورس بخوانید.

*سرامیک‌های صنعتی‌اردکان

قیمت سهم

۸،۰۶۰

P.E

۱۱.۵۴

سود نقدی هر سهم

____

( کسرا )

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۳,۸۴۰,۳۰۴

۱,۶۹۱,۵۸۷

۵۳۳

۳,۶۷۱,۲۷۳

____

۱۳۹۹

۲,۳۱۴,۸۶۶

۱,۱۸۳,۲۸۱

۳۹۳

۳,۶۷۱,۲۷۳

درصد تغییر

۶۶

۴۳

۳۶

*تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

قیمت سهم

۸،۷۴۰

P.E

۱۱.۶۷

سود نقدی هر سهم

۴۵۰

(کتوکا)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۸,۱۴۸,۱۵۳

۸۴۶,۵۱۸

۱,۰۹۹

۷۷۰,۰۰۰

آذر ماه ۱۴۰۱
از طریق سجام

۱۳۹۹

۵,۳۰۰,۲۱۷

۶۲۴,۲۶۴

۸۱۱

۷۷۰,۰۰۰

درصد تغییر

۵۴

۳۶

۳۶

*کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی

قیمت سهم

۱،۴۵۲

P.E

۷.۹۳

سود نقدی هر سهم

۵۰

(کرازی)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۶,۵۶۰,۹۱۶

۳,۰۸۴,۷۴۲

۱۸۳

۱۶,۸۸۰,۰۰۰

از ۲۹/۶/۱۴۰۱
از طریق سجام

۱۳۹۹

۴,۵۵۹,۰۴۰

۲,۱۶۳,۸۰۲

۱۲۹

۱۶,۸۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

۴۴

۴۳

۴۳

*شیشه‌ قزوین‌

قیمت سهم

۱۴،۸۹۰

P.E

۵.۶۶

سود نقدی هر سهم

۲۶۵

(کقزوی)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۸,۷۷۹,۶۹۰

۳,۷۵۴,۴۳۳

۲,۶۲۹

۱,۴۲۸,۰۰۰

۱۹/۱۱/ ۱۴۰۱
از طریق سجام

۱۳۹۹

۴,۱۰۲,۷۳۴

۱۶,۷۵۸

۱۲

۱,۴۲۸,۰۰۰

درصد تغییر

۱۱۴

۲۲،۳۰۴

۲۱،۸۰۸

*فرآورده‌های نسوز پارس‌

قیمت سهم

۴،۳۷۸

P.E

۸.۹۹

سود نقدی هر سهم

۴۱

(کفپارس)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۲,۵۶۴,۷۵۷

۶۶۳,۵۲۸

۴۱۰

۱,۶۱۹,۵۱۹

شهریور تا آذرماه ۱۴۰۱
از طریق سجام

۱۳۹۹

۱,۱۲۵,۱۵۹

۹۱,۴۱۲

۵۶

۱,۶۱۹,۵۱۹

درصد تغییر

۱۲۸

۶۲۶

۶۲۳

*پشم‌شیشه‌ایران‌

قیمت سهم

۱۱،۷۰۰

P.E

۱۴.۷۷

سود نقدی هر سهم

۷۴۰

(کپشیر )

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۲,۳۹۳,۱۳۹

۳۹۵,۹۹۱

۷۹۲

۵۰۰,۰۰۰

دی ماه ۱۴۰۱
از طریق سجام

۱۳۹۹

۱,۷۲۵,۴۳۹

۳۴۶,۰۲۲

۶۹۲

۵۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

۳۹

۱۴

۱۴

*سایپاشیشه‌

قیمت سهم

۲۴،۵۱۰

P.E

___

سود نقدی هر سهم

۰

(کساپا )

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۲,۱۴۵,۰۱۶

۴۱,۵۸۶

۱۸۱

۲۳۰,۰۰۰

۱۳۹۹

۱,۳۷۱,۰۰۶

۱۶۱,۶۵۶

۷۰۳

۲۳۰,۰۰۰

درصد تغییر

۵۶

(۷۴)

(۷۴)

*تولید خاک نسوزاستقلال آباده

قیمت سهم

۲۲،۴۰۰

P.E

۲۲.۲۴

سود نقدی هر سهم

___

(کباده)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۱,۶۸۱,۱۸۰

۴۴۱,۵۵۳

۱,۰۰۷

۴۳۸,۳۹۰

۳۰/۵/۱۴۰۱  الی ۳۰/۱۱/۱۴۰۱
از طریق سجام

۱۳۹۹

۱,۰۱۰,۲۳۲

۲۸۸,۵۰۶

۱,۳۱۶

۲۱۹,۱۹۵

درصد تغییر

۶۶

۵۳

___

*آذریت‌

قیمت سهم

۶،۸۳۰

P.E

-۱۰.۵۷

سود نقدی هر سهم

___

(ساذری)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۵۵,۱۸۵

(۱۴۷,۳۱۷)

(۶۴۶)

۲۲۸,۰۰۰

___

۱۳۹۹

۱۴,۶۱۶

۱۳,۱۹۰

۵۸

۲۲۸,۰۰۰

درصد تغییر

۲۷۸

___

___

*فارسیت اهواز

قیمت سهم

۳،۰۰۲

P.E

- ۳۱.۹۴

سود نقدی هر سهم

۰

(سفاسی )

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۴۳۸,۳۲۳

(۶۲,۱۳۲)

(۹۴)

۶۶۰,۰۰۰

___

۱۳۹۹

۲۲۹,۶۹۸

۲۷,۳۷۹

۴۱

۶۶۰,۰۰۰

درصد تغییر

۹۱

___

___

*فرآورده‌های نسوزآذر

قیمت سهم

۱۲،۰۸۰

P.E

۱۰.۳۴

سود نقدی هر سهم

۲۰۰

(کاذر )

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۳,۰۵۸,۲۳۹

۹۳۹,۳۷۲

۱,۱۶۸

۸۰۴,۰۰۰

۱۵/۶/ ۱۴۰۱
از طریق سجام

۱۳۹۹

۲,۲۲۹,۲۴۱

۸۶۳,۷۴۹

۱,۰۷۴

۸۰۴,۰۰۰

درصد تغییر

۳۷

۹

۹

*صنایع‌ خاک چینی‌ایران‌

قیمت سهم

۱۳،۵۴۰

P.E

۱۰.۷۳

سود نقدی هر سهم

۲،۸۰۰

(کخاک)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۶,۰۸۴,۹۲۷

۴,۴۱۵,۵۱۲

۲,۹۴۴

۱,۵۰۰,۰۰۰

خرداد ماه ۱۴۰۱
از طریق سجام

۱۳۹۹

۳,۹۳۰,۵۹۰

۳,۹۰۲,۸۴۰

۲,۶۰۲

۱,۵۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

۵۵

۱۳

۱۳

*فرانسوز یزد

قیمت سهم

۱۶،۱۶۰

P.E

۲۴.۵۶

سود نقدی هرسهم

____

کایزد

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۱,۷۷۵,۴۳۵

۲۲۵,۸۰۷

۶۵۸

۳۴۳,۰۰۰

____

۱۳۹۹

۱,۰۳۱,۵۰۸

۲۷۵,۰۷۷

۸۰۲

۳۴۳,۰۰۰

درصد تغییر

۷۲

(۱۸)

(۱۸)

*فراورده‌های نسوزایران‌

قیمت سهم

۸،۸۳۰

P.E

۱۰.۴۹

سود نقدی هرسهم

۲۰۵۰

(کفرا)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۸,۲۶۲,۳۲۱

۱,۶۸۴,۵۳۳

۲,۱۰۶

۸۰۰,۰۰۰

آذر ماه ۱۴۰۱
از طریق سجام

۱۳۹۹

۵,۱۰۶,۱۳۸

۱,۳۱۷,۴۸۵

۱,۶۴۷

۸۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

۶۳

۲۷

۲۸

*شیشه‌ و گاز

قیمت سهم

۱۵،۳۳۰

P.E

۲۶.۲۱

سود نقدی هرسهم

___

(کگاز)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۲,۳۹۵,۰۸۱

۴۹۷,۲۳۰

۵۸۵

۸۵۰,۰۰۰

____

۱۳۹۹

۲,۵۴۰,۲۷۱

۷۷۲,۱۲۶

۹۰۸

۸۵۰,۰۰۰

درصد تغییر

(۶)

(۳۶)

(۳۶)

*شیشه سازی مینا

قیمت سهم

۷۰۹

P.E

۱۵.۹۹

سود نقدی هرسهم

___

(کمینا)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۳,۲۸۳,۴۱۰

۹۰۲,۹۰۷

۷۰۹

۱,۲۷۳,۰۰۰

____

۱۳۹۹

۲,۲۳۴,۲۶۷

۶۰۹,۵۴۶

۱,۷۰۳

۳۵۸,۰۰۰

درصد تغییر

۴۷

۴۸

___

منبع: بیدار بورس
کد خبر 18907

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =