بررسی سود و زیان سال ۱۴۰۰ صنعت خودرو

بررسی میزان و روند فروش، سودخالص، سودناخالص و سودهرسهم ( EPS ) برخی از سهام گروه خودرو در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال ۹۹ را در بیداربورس بخوانید.

*سایپا

 قیمت سهم: ۱،۸۸۷                                         

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : (۴۷۴) -ریال ( تغییر ۴۴% - ) 

 P/E :_۳.۹۸                                     

 (خساپا)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۴۴۴,۲۶۶,۳۹۲

_(۳۱,۴۴۰,۳۰۱)

_(۹۲,۶۶۳,۳۰۰)

_(۴۷۴)

۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰

۱۳۹۹

۱۷۶,۳۹۹,۸۲۶

_(۱۵,۳۴۶,۹۸۵)

_(۶۴,۵۷۴,۲۶۳)

_(۳۳۰)

۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰

درصد تغییر

۱۵۲

(۱۰۵)_

(۴۳)_

(۴۴)_

*ایران خودرو

 قیمت سهم:  ۲،۰۹۵                                         

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : _(۴۳۲) ریال ( تغییر ۱۶% ) 

 P/E :_ ۴.۸۵                                    

 (خودرو )

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۱,۰۹۸,۵۷۱,۳۱۷

_(۵۶,۰۹۸,۶۵۱)

_(۱۳۰,۳۷۱,۴۶۱)

_(۴۳۲)

۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸

۱۳۹۹

۶۷۰,۸۰۲,۵۹۱

_(۱۱۲,۲۶۴,۵۴۱)

_(۱۵۵,۰۵۰,۰۴۰)

_(۵۱۴)

۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸

درصد تغییر

۶۴

۵۰

۱۶

۱۶

*گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو

 قیمت سهم: ۳،۴۲۶                                           

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۱۱۴ ریال ( تغییر _(۷۱)% ) 

 P/E : ۳۰.۰۵                                   

 (خگستر)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۴,۷۹۹,۲۶۹

۴,۵۰۱,۷۸۶

۴,۵۰۰,۳۶۱

۱۱۴

۳۹,۶۰۵,۱۳۷

۱۳۹۹

۱۸,۳۷۳,۱۱۸

۱۸,۲۲۲,۱۵۹

۱۵,۶۷۸,۱۵۶

۳۹۶

۳۹,۶۰۵,۱۳۷

درصد تغییر

_(۷۴)

_(۷۵)

_(۷۱)

_(۷۱)

*زامیاد

 قیمت سهم:  ۱۱،۵۶۰                                         

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۲۹۱ ریال ( تغییر --% ) 

 P/E : ۳۹.۷۳                                     

 (خزامیا)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۸۴,۸۴۰,۲۲۸

۱۰,۱۵۳,۱۳۶

۱,۶۰۷,۲۳۵

۲۹۱

۵,۵۲۹,۸۹۲

۱۳۹۹

۵۲,۰۱۹,۵۱۱

۴,۶۲۶,۷۵۶

_(۴۹۳,۱۴۶)

_(۸۹)

۵,۵۲۹,۸۹۲

درصد تغییر

۶۳

۱۱۹

--

--

*گروه بهمن

 قیمت سهم:  ۱۸۰۴                                       

 سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۴۹ریال

 P/E : ۳۶.۹۶                                   

 (خبهمن)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۵,۸۵۹,۰۲۱

۵,۴۴۷,۲۲۷

۶,۶۲۲,۷۵۶

۰

۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷

۱۳۹۹

۱۶,۰۵۱,۳۶۵

۱۵,۷۲۵,۱۴۲

۱۶,۱۲۰,۱۳۰

۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

_(۶۳)

_(۶۵)

_(۵۹)

۰

۱,۲۴۶

*چرخشگر

 قیمت سهم:  ۲۰،۹۹۰                                         

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۳۳۷  ریال ( تغییر ۹۲۱% ) 

 P/E : ۵۸.۶۱                                     

 (خچرخش)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۶,۴۹۴,۸۴۶

۷۵۴,۰۶۳

۳۲۰,۴۵۷

۳۳۷

۹۵۲,۰۹۵

۱۳۹۹

۳,۷۷۳,۹۸۹

۳۹۱,۸۳۳

۳۱,۲۹۹

۳۳

۹۵۲,۰۹۵

درصد تغییر

۷۲

۹۲

۹۲۴

۹۲۱

*پارس خودرو

 قیمت سهم: ۱،۰۵۸                                         

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : -(۱۲۰)  ریال ( تغییر ۶۷% ) 

 P/E : _۸.۸۲                                     

 (خپارس)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۱۰۶,۸۴۹,۲۱۹

-(۳,۱۴۸,۷۲۷)

-(۱۳,۶۰۰,۴۳۵)

-(۱۲۰)

۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱

۱۳۹۹

۴۲,۴۸۹,۱۲۰

-(۵,۳۳۳,۳۳۳)

-(۴۰,۸۸۹,۶۴۷)

-(۳۶۰)

۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱

درصد تغییر

۱۵۱

۴۱

۶۷

۶۷

*تولید محور خودرو

 قیمت سهم: ۲،۹۴۲                                         

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۳۵ریال ( تغییر -(۲۹)% ) 

 P/E : ۸۳.۵۴                                     

 (خمحور)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۹,۹۶۰,۹۵۲

۳۸۰,۳۴۷

۲۱۹,۷۹۳

۳۵

۶,۳۲۵,۴۱۹

۱۳۹۹

۵,۴۸۳,۳۳۵

۵۵۴,۶۵۵

۳۱۲,۷۶۳

۴۹

۶,۳۲۵,۴۱۹

درصد تغییر

۸۲

-(۳۱)

-(۳۰)

-(۲۹)

*قطعات اتومبیل ایران

 قیمت سهم: ۳،۲۴۹                                         

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۳۰۹ریال ( تغییر ۱۰۱% ) 

 P/E : ۱۰.۵۱                                     

 (ختوقا)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۲,۰۸۰,۰۷۹

۱,۸۹۶,۰۰۵

۱,۹۱۷,۶۶۴

۳۰۹

۶,۲۰۱,۳۱۲

۱۳۹۹

۸۰۱,۷۷۱

۷۰۲,۶۹۱

۹۵۵,۹۲۹

۱۵۴

۶,۲۰۱,۳۱۲

درصد تغییر

۱۵۹

۱۷۰

۱۰۱

۱۰۱

*آهنگری تراکتورسازی ایران

 قیمت سهم:  ۶،۴۷۰                                         

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۴۶۶ریال

 P/E : ۱۳.۸۸                                     

 (خاهن)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۱۴,۸۸۶,۷۰۳

۷,۶۸۹,۷۲۳

۶,۷۲۵,۳۳۲

۴۶۶

۱۴,۴۱۸,۶۰۷

۱۳۹۹

۹,۵۴۵,۳۰۱

۵,۰۰۲,۲۶۳

۴,۰۲۴,۱۳۲

۴۴۲

۹,۱۰۲,۹۸۹

درصد تغییر

۵۶

۵۴

۶۷

*رادیاتور ایران

 قیمت سهم: ۱۲،۲۷۰                                       

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۱,۳۴۱ریال ( تغییر ۳۸% ) 

 P/E : ۹                                     

 (ختور)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۹,۶۶۱,۰۷۳

۱,۸۳۵,۶۴۹

۱,۱۳۹,۹۶۹

۱,۳۴۱

۸۵۰,۰۰۰

۱۳۹۹

۵,۷۲۹,۰۸۳

۱,۴۰۷,۳۱۴

۸۲۴,۴۴۷

۹۷۰

۸۵۰,۰۰۰

درصد تغییر

۶۹

۳۰

۳۸

۳۸

*نیرو محرکه

 قیمت سهم: ۳،۵۹۸                                         

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۸۰ ریال ( تغییر -(۷۴)% ) 

 P/E : ۴۵.۰۵                                     

 (خمحرکه)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۲۵,۷۵۲,۳۳۵

۱,۶۲۱,۳۶۸

۴۶۰,۲۳۷

۸۰

۵,۷۳۴,۰۸۹

۱۳۹۹

۱۶,۷۵۸,۴۰۰

۲,۰۲۸,۴۶۵

۱,۷۶۲,۴۱۴

۳۰۷

۵,۷۳۴,۰۸۹

درصد تغییر

۵۴

-(۲۰)

_(۷۴)

-(۷۴)

*بهمن دیزل

 قیمت سهم: ۱۲،۹۰۰                                         

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۱,۲۴۸ ریال

 P/E : ۱۰.۱۸                                     

 (خدیزل)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۲۷,۶۹۳,۴۹۴

۱۴,۶۵۸,۶۵۹

۹,۹۸۶,۸۹۱

۱,۲۴۸

۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۹

۹,۰۱۳,۳۷۸

۵,۶۷۸,۶۱۸

۴,۱۳۶,۴۱۳

۴,۱۳۶

۱,۰۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

۲۰۷

۱۵۸

۱۴۱

گروه اقتصادی کرمان خودرو

 قیمت سهم: ۳،۴۱۸                                         

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۷۹ ریال ( تغییر _(۱۹)%) 

 P/E : ۴۳.۲۷                                     

 (خکرمان)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۴۸۵,۱۳۰

۳۷۳,۵۱۲

۳۹۳,۳۶۵

۷۹

۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۹

۵۹۳,۷۰۶

۵۲۹,۷۹۱

۴۸۳,۷۰۲

۹۷

۵,۰۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

_(۱۸)

_(۲۹)

_(۱۹)

_(۱۹)

*موتورسازان تراکتورسازی ایران

 قیمت سهم: ۴،۴۵۶                                         

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۲۵۹ ریال

 P/E : ۱۷.۲                                     

 (خموتور)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۹,۵۳۶,۸۴۳

۱,۱۷۹,۵۶۴

۷۷۵,۷۸۳

۰

۲,۹۱۰,۷۶۳,۸۵۳

۱۳۹۹

۶,۷۸۵,۲۱۵

۸۶۸,۱۳۳

۶۲۸,۰۸۳

۰

۲,۸۸۷,۵۸۳,۱۹۵

درصد تغییر

۴۱

۳۶

۲۴

۰

*توسعه و عمران شهرستان نائین

 قیمت سهم:  ۱۰،۳۹۰                                         

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۲۳۹ ریال ( تغییر ۳۶۰%) 

 P/E : ۴۳.۴۷                                     

 (خعمرا)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۱,۲۸۲,۶۷۰

۲۷۵,۳۳۲

۱۵۶,۵۴۴

۲۳۹

۶۵۴,۵۴۶

۱۳۹۹

۵۷۸,۱۰۷

۱۱۱,۰۳۱

۳۳,۸۳۷

۵۲

۶۵۴,۵۴۶

درصد تغییر

۱۲۲

۱۴۸

۳۶۳

۳۶۰

*مهرکام پارس

 قیمت سهم: ۱،۸۶۶                                         

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۹۷ ریال ( تغییر ۳%) 

 P/E : ۲۶.۶۶                                     

 (خمهر)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۲۶,۳۹۸,۴۳۹

۱,۷۴۴,۴۴۰

۴۶۲,۶۳۵

۹۷

۴,۷۴۷,۷۱۹

۱۳۹۹

۱۴,۷۰۲,۳۳۷

۱,۳۴۴,۵۷۸

۴۴۸,۱۹۱

۹۴

۴,۷۴۷,۷۱۹

درصد تغییر

۸۰

۳۰

۳

۳

*فنرسازی زر

 قیمت سهم:  ۳،۹۲۹                                         

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۳۰۸ ریال

 P/E : ۱۲.۷۶                                     

 (خزر)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۳,۰۴۰,۳۴۶

۸۳۷,۸۸۰

۷۹۷,۷۹۹

۹۹۷

۷۹۹,۹۹۷

۱۳۹۹

۱,۷۰۳,۵۳۹

۴۸۹,۳۷۱

۳۷۲,۴۰۹

۴۶۶

۷۹۹,۹۹۷

درصد تغییر

۷۸

۷۱

۱۱۴

۱۱۴

کد خبر 18368

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 9 =