۱۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۵
در مجمع دارویی‌ها چه‌گذشت؟

گزارش سود زیان دارویی‌ها را از اینجا بخوانید.

*گروه دارویی برکت‌

قیمت سهم

۸,۲۱۰

P.E

۱۶.۷

سود نقدی هر سهم

۵۳۰

( برکت )

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۱۴,۵۸۹,۲۱۸

۱۴,۲۱۱,۴۴۱

۱,۹۳۶

۷,۳۴۰,۰۰۰

۳/۱۱/۱۴۰۲

از طریق سجام

۱۴۰۱

۵,۳۵۴,۹۹۲

۸,۵۴۹,۴۴۳

۱,۱۶۵

۷,۳۴۰,۰۰۰

درصد تغییر

(۶۳) %

(۴۰) %

(۴۰) %

*سرمایه گذاری شفادارو

قیمت سهم

۲۲,۴۰۰

P.E

۸

سود نقدی هر سهم

۲۱۰۰

(شفا)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۴,۷۰۴,۰۱۹

۴,۵۵۵,۸۷۶

۱,۶۸۰

۲,۷۱۲,۰۰۰

۴/۶/۱۴۰۱
از طریق سجام

۱۳۹۹

۷,۶۴۵,۰۸۲

۷,۶۱۶,۹۹۹

۲,۸۰۹

۲,۷۱۲,۰۰۰

درصد تغییر

%۶۳

%۶۷

۶۷ %

*داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌

قیمت سهم

۱۸,۳۹۰

P.E

۱۰.۷

سود نقدی هر سهم

۱,۲۰۰

(دجابر)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۵,۰۹۱,۲۶۹

۲,۵۳۳,۵۸۸

۱,۱۱۷

۲,۲۶۸,۰۰۰

۲۵/۱۰/۱۴۰۱
از طریق سجام

۱۴۰۱

۷,۳۳۹,۹۸۱

۳,۸۸۵,۲۷۴

۱,۷۱۳

۲,۲۶۸,۰۰۰

درصد تغییر

%۴۴

%۵۳

%۵۳

* دارویی‌ لقمان‌

قیمت سهم

۳,۵۵۷

P.E

۱۲.۳

سود نقدی هر سهم

--

(دلقما)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۵۱۲,۹۸۱

۱۹۴,۴۷۴

۲۹

۶,۷۳۵,۱۵۰

---

۱۴۰۱

۱,۸۳۴,۳۹۸

۱,۹۵۴,۲۵۲

۲۹۰

۶,۷۳۵,۱۵۰

درصد تغییر

%۲۵۸

۹۰۵ %

۹۰۰ %

هنوز مجمع برگزار نشده است

*کیمیدارو

قیمت سهم

۳۲,۴۷۰

P.E

۹.۲

سود نقدی هر سهم

۲,۴۰۰

(دکیمی)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۴,۶۸۷,۹۵۱

۱,۵۱۱,۹۶۳

۲,۸۹۸

۵۷۶,۰۰۰

۲۵ /۱۰/ ۱۴۰۲
از طریق سجام

۱۴۰۱

۹,۰۰۴,۳۹۳

۲,۱۶۳,۹۷۰

۳,۷۵۷

۵۷۶,۰۰۰

درصد تغییر

۹۲ %

۳۰ %

۳۰ %

*داروسازی‌ اسوه‌

قیمت سهم

۴۵,۲۰۰

P.E

۹.۴

سود نقدی هر سهم

۳,۴۰۰

(داسوه )

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۵,۴۵۵,۰۱۱

۲,۴۱۳,۹۳۵

۳,۲۱۹

۷۵۰,۰۰۰

۲۶/۱۰/۱۴۰۱
از طریق سجام

۱۳۹۹

۷,۴۰۴,۸۸۴

۳,۵۷۳,۸۱۲

۴,۷۶۵

۷۵۰,۰۰۰

درصد تغییر

%۳۶

۴۸ %

۴۸ %

*داروسازی دانا

قیمت سهم

۴۸,۰۰۰

P.E

۹.۷

سود نقدی هر سهم

۴,۱۰۰

(ددانا)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۱۹,۰۷۲,۵۵۵

۸,۴۵۲,۳۸۸

۳,۵۲۲

۲,۴۰۰,۰۰۰

دی ماه ۱۴۰۲
از طریق سجام

۱۴۰۱

۳۰,۱۲۳,۷۹۳

۱۱,۸۷۸,۲۷۱

۴,۹۴۹

۲,۴۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

%۵۸

%۴۱

%۴۱

* ایران‌دارو

قیمت سهم

۱۴,۰۰۰

P.E

۲۲.۱

سود نقدی هر سهم

۶۱۰

(دیران)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۲,۸۳۸,۱۸۱

۶۶۲,۸۰۳

۷۵۳

۸۸۰,۰۰۰

۲۲/۸/۱۴۰۲
از طریق سجام

۱۴۰۱

۳,۴۹۴,۷۱۳

۵۹۹,۲۵۶

۶۸۱

۸۸۰,۰۰۰

درصد تغییر

%۲۳

(۱۰) %

(۱۰) %

صورت مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۰

*تولید و صادرات ریشمک

قیمت سهم

۳۱,۶۵۰

P.E

۸.۵

سود نقدی هر سهم

۳۳۰

(ریشمک)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۵۴۲,۸۱۶

۲۸۸,۳۳۱

۹۶۱

۳۰۰,۰۰۰

شهریور ماه ۱۴۰۲
از طریق سجام

۱۴۰۱

۱,۳۲۳,۵۳۲

۹۸۰,۹۷۵

۳,۲۷۰

۳۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

۱۴۴ %

۲۴۰ %

۲۴۰ %

*داروسازی تولید دارو

قیمت سهم

۱۱,۲۰۰

P.E

۴۶.۲

سود نقدی هر سهم

۳۰۰

(دتولید )

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۲,۴۶۱,۹۰۸

۴۲,۰۵۳

۴۹

۸۵۰,۰۰۰

حداکثر تا۲۰ آذرماه۱۴۰۲
 از طیق سامانه سجام

۱۴۰۱

۴,۴۴۱,۰۱۸

۲۹۱,۱۶۲

۳۴۳

۸۵۰,۰۰۰

درصد تغییر

۸۰%

۵۹۲ %

۶۰۰ %

*تولید ژلاتین کپسول ایران

قیمت سهم

۷۹,۵۰۰

P.E

۸.۶

سود نقدی هر سهم

۸,۲۰۰

(دکپسول )

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۳,۴۵۶,۷۰۱

۱,۴۰۸,۱۷۰

۴,۶۹۴

۳۰۰,۰۰۰

آبان ماه ۱۴۰۲
از طریق سجام

۱۴۰۱

۵,۵۱۶,۲۹۵

۲,۷۶۲,۰۱۹

۹,۲۰۷

۲۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

%۶۰

%۹۶

۹۶ %

* داروسازی‌زهراوی‌

قیمت سهم

۷,۲۰۰

P.E

۲۷۱

سود نقدی هر سهم

--

(دزهراوی)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۶,۴۹۷,۶۰۲

۷۲۹,۸۲۶

۲۲۸

۳,۲۰۴,۰۰۰

---

۱۴۰۱

۶,۶۵۲,۰۵۰

۸۴,۹۸۹

۲۷

۳,۲۰۴,۰۰۰

درصد تغییر

(۸۸) %

(۸۸) %

*پخش البرز

قیمت سهم

۲۰,۹۴۰

P.E

۱۳.۸

سود نقدی هرسهم

۱,۲۰۰

پخش

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۷۷,۹۱۸,۹۷۸

۴,۲۲۵,۸۶۴

۳,۰۱۸

۱,۴۰۰,۰۰۰

۲۰/ ۱۰ /۱۴۰۲
از طریق سجام

۱۴۰۱

۱۴۶,۶۷۴,۹۵۸

۵,۷۴۸,۸۷۸

۲,۳۹۵

۲,۴۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

%۸۸

%۳۶

---

* داروسازی‌ فارابی‌

قیمت سهم

۳۱,۷۶۰

P.E

۷

سود نقدی هرسهم

۴,۲۱۴

(دفارا)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۶,۸۳۵,۴۹۵

۲,۲۵۰,۸۱۹

۱,۴۰۷

۱,۶۰۰,۰۰۰

بهمن ماه ۱۴۰۲
از طریق سجام

۱۴۰۱

۱۷,۱۲۸,۰۴۲

۷,۲۳۵,۳۵۰

۴,۵۲۲

۱,۶۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

%۱۵۱

۲۲۱%

۲۲۱ %

* سرمایه‌ گذاری‌ البرز

قیمت سهم

۶,۷۱۰

P.E

۷.۸

سود نقدی هرسهم

۵۳۰

(والبر)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۶,۰۴۰,۱۱۶

۷,۱۵۹,۸۹۷

۸۵۲

۸,۴۰۰,۱۰۰

۲۵/ ۱۰ /۱۴۰۲
از طریق سجام

۱۴۰۱

۷,۷۵۹,۷۵۵

۱۱,۵۷۹,۴۹۲

۸۵۸

۱۳,۵۰۰,۱۰۰

درصد تغییر

%۲۸

۶۲ %

--

*داروسازی‌ سینا

قیمت سهم

۱۶,۳۲۰

P.E

۹.۳

سود نقدی هرسهم

___

(دسینا)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۶,۵۸۸,۳۹۱

۲,۴۵۳,۲۵۲

۳,۰۶۷

۸۰۰,۰۰۰

---
 از طریق سجام

۱۴۰۱

۱۱,۳۳۳,۱۲۶

۴,۲۲۶,۴۲۹

۱,۷۶۱

۲,۴۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

۷۲ %

۷۲ %

---

مجمع :
۲۱/۴/۱۴۰۲

*مواد اولیه دارویی البرز بالک

قیمت سهم

۱۱,۹۰۰

P.E

۱۲.۳

سود نقدی هرسهم

۶۷۰

(دبالک)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۲,۲۰۳,۲۹۴

۳۹۷,۰۱۴

۷۶۳

۳۷۰,۰۰۰

۳۰/۵/ ۱۴۰۲
 از طریق سجام

۱۴۰۱

۲,۸۶۹,۷۹۱

۶۷۱,۹۷۶

۱,۲۹۲

۵۲۰,۰۰۰

درصد تغییر

۳۰ %

۶۹ %

۲۰ %

صورت مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۰
 

*دارویی ره آورد تامین

قیمت سهم

۸۱,۵۵۰

P.E

۸.۴

سود نقدی هرسهم

۹,۱۸۶

(درهآور)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۲,۲۶۰,۵۱۱

۱,۰۰۴,۵۷۰

۴,۰۱۸

۲۵۰,۰۰۰

آذرماه ۱۴۰۲
از طریق سجام

۱۳۹۹

۵,۴۰۴,۶۵۷

۲,۴۲۶,۰۰۲

۹,۷۰۴

۲۵۰,۰۰۰

درصد تغییر

%۱۳۹

%۱۴۱

۱۴۲ %

*داروسازی‌ اکسیر 

قیمت سهم

۲۹,۳۵۰

P.E

۸.۴

سود نقدی هرسهم

۳,۴۶۰

(دلر)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۲۱,۱۷۱,۷۳۸

۸,۰۸۵,۳۶۶

۷,۱۸۷

۱,۱۲۵,۰۰۰

آذر ماه ۱۴۰۲ از طریق سجام

۱۴۰۱

۲۵,۳۲۰,۷۰۵

۷,۹۱۳,۳۲۱

۳,۵۱۷

۲,۲۵۰,۰۰۰

درصد تغییر

 %۲۰

 (۲) %

---

*پارس‌ دارو

قیمت سهم

۶۴,۹۵۰

P.E

۸.۴

سود نقدی هرسهم

--

(دپارس)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۵,۸۰۵,۹۰۷

۳,۲۴۵,۸۴۰

۳,۴۱۷

۹۵۰,۰۰۰

بهمن ماه ۱۴۰۲ از طریق سجام

۱۴۰۱

۱۰,۲۶۷,۳۲۲

۷,۳۶۸,۷۶۶

۷,۷۵۷

۹۵۰,۰۰۰

درصد تغییر

۷۷ %

۱۲۷ %

۱۲۷ %

مجمع:
۱۴/۴/۱۴۰۲

*داروسازی‌ امین‌

قیمت سهم

۵,۵۳۰

P.E

۱۱.۶

سود نقدی هرسهم

۱۰۰

(دامین)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۵,۴۰۵,۸۰۸

۱,۱۰۶,۷۸۸

۲۸۲

۵,۵۰۰,۰۰۰

آبان ماه ۱۴۰۲ از طریق سجام

۱۴۰۱

۱۰,۱۹۳,۱۲۲

۲,۶۳۳,۶۶۷

۴۷۹

۵,۵۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

 %۸۹

 %۱۳۸

 %۱۳۸

*توزیع دارو پخش

قیمت سهم

۳۴,۹۵۰

P.E

۷.۸

سود نقدی هرسهم

۴,۲۹۰

(دتوزیع)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۹۰,۰۶۴,۱۵۸

۵,۴۸۴,۷۷۴

۴,۵۷۱

۱,۲۰۰,۰۰۰

آذر  ماه ۱۴۰۲ از طریق سجام

۱۴۰۱

۱۴۶,۰۵۰,۳۰۳

۸,۰۷۳,۷۲۵

۴,۴۸۵

۱,۸۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

 %۶۲

 %۴۷

___

*شرکت کی بی سی

قیمت سهم

۲۳,۱۵۰

P.E

۹.۸

سود نقدی هرسهم

۲۶۰

(کی بی سی)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۷,۲۴۳,۳۵۴

۳۹۴,۶۹۱

۱,۳۶۱

۲۹۰,۰۰۰

آبان ماه ۱۴۰۲ از طریق سجام

۱۴۰۱

۵,۹۷۷,۸۱۵

۲۶۷,۹۱۴

۲,۳۷۲

۴۹۰,۰۰۰

درصد تغییر

(۱۷) %

(۳۲) %

---

صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

*داروسازی‌ کوثر

قیمت سهم

۱۱,۲۶۰

P.E

۱۸.۹

سود نقدی هرسهم

۶۰

(دکوثر)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۲,۸۹۵,۶۲۹

۲۹,۰۶۰

۱۷

۱,۷۰۰,۰۰۰

بهمن و اسفند ۱۴۰۲
از طریق سجام

۱۴۰۱

۷,۶۰۸,۶۴۳

۱,۰۱۳,۹۲۱

۵۹۶

۱,۷۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

 %۱۶۳

 %۱۷۲۹

۱۷۰۶ %

*دارویی‌ رازک‌

قیمت سهم

۱۵,۶۶۰

P.E

۷.۴

سود نقدی هرسهم

۲,۵۲۹

(درازک)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۱۰,۶۴۲,۴۱۶

۳,۰۹۷,۶۴۶

۴,۵۸۱

۸۸۹,۵۰۰

۲۰/۱۱/۱۴۰۲ از طریق سجام

۱۴۰۱

۱۴,۶۰۱,۵۴۲

۴,۴۷۶,۷۱۰

۲,۱۳۲

۲,۱۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

%۳۷

%۱۰

---

شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌

قیمت سهم

۳۳,۸۸۰

P.E

۱۰.۶

سود نقدی هرسهم

۳,۰۴۸

(دشیمی)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۴,۲۹۷,۳۱۱

۱,۵۱۷,۳۲۵

۳,۳۳۵

۴۵۵,۰۰۰

۱/۱۰/ ۱۴۰۲ از طریق سجام

۱۴۰۱

۹,۸۱۹,۸۰۵

۲,۸۸۶,۳۷۲

۶,۳۴۴

۴۵۵,۰۰۰

درصد تغییر

%۱۲۹

%۹۰

۹۰ %

*داروسازی زاگرس فارمد پارس

قیمت سهم

۱۶,۶۱۰

P.E

۲۲.۳

سود نقدی هرسهم

۷۳۰

(ددام)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۴,۰۱۱,۰۱۷

۱,۲۲۵,۸۰۸

۱,۰۶۶

۱,۱۵۰,۰۰۰

هفته اول دی ماه۱۴۰۲
از طریق سجام

۱۴۰۱

۴,۱۶۰,۲۹۵

۸۱۹,۳۵۹

۷۱۲

۱,۱۵۰,۰۰۰

درصد تغییر

(۳۲) %

(۳۳) %

*داروسازی شهید قاضی

قیمت سهم

۲۳,۶۰۰

P.E

۸.۵

سود نقدی هرسهم

۲,۵۹۲

(دقاضی)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۵,۸۶۹,۹۳۳

۲,۴۱۱,۴۹۰

۲,۸۳۷

۸۵۰,۰۰۰

۲۷/۱۰/ ۱۴۰۲ از طریق سجام

۱۴۰۱

۱۱,۴۴۷,۶۷۳

۴,۷۰۹,۷۲۷

۲,۷۷۰

۱,۷۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

%۹۵

%۹۵

---

*سبحان دارو

قیمت سهم

۱۰,۰۰۰

P.E

۹.۵

سود نقدی هرسهم

۵۵۰

(دسبحان)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۷,۲۳۲,۰۷۷

۱,۸۰۴,۴۴۳

۷۴۳

۲,۴۳۰,۰۰۰

شهریور ماه ۱۴۰۲
 از طریق سجام

۱۴۰۱

۱۲,۳۵۵,۴۴۷

۲,۴۸۹,۰۶۷

۱,۰۵۴

۳,۶۳۰,۰۰۰

درصد تغییر

%۷۱

%۱۱۲

%۴۲

*داروسازی آوه سینا

قیمت سهم

۱۲,۸۰۰

P.E

۱۷.۴

سود نقدی هرسهم

___

(داوه)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۱,۲۲۷,۰۰۳

۲۱۵,۵۱۲

۳۱۰

۶۹۶,۰۰۰

آبان ماه ۱۴۰۲
از طریق سجام

۱۴۰۱

۱,۴۰۲,۷۶۱

۵۱۲,۸۹۲

۷۳۷

۶۹۶,۰۰۰

درصد تغییر

۱۵ %

۱۶۴ %

۱۶۳ %

مجمع:
۱۹/۴/۱۴۰۲

*تولیدمواداولیه‌داروپخش‌

قیمت سهم

۵۱,۲۲۰

P.E

۷.۸

سود نقدی هرسهم

۶,۴۴۶

(دتماد)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۹,۵۶۶,۹۲۶

۴,۰۹۲,۱۵۱

۵,۷۲۳

۷۱۵,۰۰۰

۳۰ /۹/۱۴۰۲
 از طریق سجام

۱۴۰۱

۱۳,۰۸۴,۵۴۰

۴,۶۶۹,۹۵۵

۶,۵۳۱

۷۱۵,۰۰۰

درصد تغییر

%۳۷

%۱۴

%۱۴

*لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

قیمت سهم

۲۴,۰۰۰

P.E

۱۷.۵

سود نقدی هرسهم

۲۳۰

(دعبید)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۲۳,۵۵۸,۶۲۲

۶,۸۶۱,۴۲۰

۱,۵۲۵

۱۳,۵۰۰,۰۰۰

۲۹ /۱/۱۴۰۲
 از طریق سجام

۱۴۰۱

۴۴,۰۲۱,۳۹۸

۱۵,۰۸۵,۴۷۹

۱,۱۱۷

۱۳,۵۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

 %۸۷

 %۱۲۰

 %۱۲۰

صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

*داروسازی کاسپین تامین

قیمت سهم

۲۰,۵۰۰

P.E

۸.۸

سود نقدی هرسهم

-

(کاسپین)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۸,۱۲۰,۹۰۹

۲,۱۷۲,۳۹۵

۳,۱۰۳

۷۰۰,۰۰۰

-

۱۴۰۱

۱۱,۵۴۲,۸۱۷

۳,۲۷۶,۴۷۲

۲,۳۴۰

۱,۴۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

 %۴۲

 %۵۱

---

مجمع هنوز برگزار نشده است

*البرزدارو 

قیمت سهم

۸,۸۰۰

P.E

۸.۱

سود نقدی هرسهم

۶۴۰

(دالبر)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۱۴,۵۴۰,۵۷۴

۴,۵۰۰,۳۶۱

۱,۴۶۱

۳,۰۸۰,۰۰۰

آذر ماه ۱۴۰۲ از طریق سجام

۱۴۰۱

۲۳,۱۳۱,۱۶۰

۷,۱۱۹,۷۴۴

۱,۰۸۲

۶,۵۸۰,۰۰۰

درصد تغییر

%۵۹

%۵۸

---

*داروسازی‌ ابوریحان‌

قیمت سهم

۲۲,۷۵۰

P.E

۸.۵

سود نقدی هرسهم

--

(دابور)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۱۰,۷۴۹,۳۶۹

۳,۳۴۹,۲۱۵

۳,۷۲۱

۹۰۰,۰۰۰

--

۱۴۰۱

۱۵,۰۳۰,۸۵۷

۴,۸۱۰,۵۸۴

۲,۶۸۳

۹۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

%۴۰

%۴۴

(۲۹) %

مجمع هنوز برگزار نشده است

*پخش هجرت

قیمت سهم

۴۰,۷۰۰

P.E

۱۰

سود نقدی هرسهم

۳,۸۷۵

(هجرت)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

تاریخ پرداخت سود

۱۴۰۰

۶۲,۳۹۳,۹۹۶

۴,۱۹۷,۵۶۴

۴,۱۹۸

۱,۰۰۰,۰۰۰

آذر ماه ۱۴۰۲ از طریق سجام

۱۴۰۱

۱۱۰,۰۷۵,۲۹۵

۶,۵۰۱,۱۲۳

۴,۰۶۳

۱,۶۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

%۷۶

%۵۵

__

منبع: بیدار بورس
کد خبر 31349

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 2 =