بررسی سود و زیان  سال ۱۴۰۰ فرآورده‌های نفتی

بررسی میزان و روند فروش، سودخالص، سودناخالص و سودهرسهم ( EPS ) برخی از سهام گروه فراورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال ۹۹ را در بیداربورس بخوانید.

*نفت شیراز

 قیمت سهم:  ۱۴۲،۱۵۰                                         

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۲۲۴۳۳ ریال ( تغییر ۱۱% ) 

 P/E : ۶.۳۴ 

 (شراز)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۳۱۵,۲۰۰,۱۰۴

۲۷,۰۵۲,۵۳۴

۲۳,۰۵۰,۵۱۳

۲۲,۴۳۳

۱,۰۲۷,۵۴۹

۱۳۹۹

۱۴۵,۳۵۲,۹۹۴

۱۷,۳۶۴,۷۴۵

۲۰,۷۳۴,۰۰۸

۲۰,۱۷۸

۱,۰۲۷,۵۴۹

درصد تغییر

۱۱۷

۵۶

۱۱

۱۱

                                    

*نفت پارس

 قیمت سهم: ۷،۷۷۰                                         

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۷۳۳ ریال ( تغییر ۸۰ -% ) 

 P/E : ۱۰.۶ 

 (شنفت)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۶۷,۲۸۹,۲۸۱

۱۷,۸۱۸,۷۳۴

۱۲,۲۳۴,۱۱۳

۷۳۳

۱۶,۶۹۱,۱۳۴

۱۳۹۹

۳۷,۳۹۶,۲۲۲

۱۱,۷۰۷,۵۷۲

۹,۲۸۴,۳۵۳

۳,۷۱۴

۲,۵۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

۸۰

۵۲

۳۲

(۸۰)

                                    

*نفت پاسارگاد

 قیمت سهم: ۱۸،۴۶۰                                           

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۲۷۳۶ ریال ( تغییر ۱۲۳% ) 

 P/E : ۶.۷۵                                     

 (شپاس)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۷۹,۸۵۱,۲۴۷

۵,۷۹۶,۲۵۷

۶,۵۶۶,۱۸۶

۲,۷۳۶

۲,۴۰۰,۰۰۰

۱۳۹۹

۴۹,۲۰۴,۷۸۴

۲,۱۸۷,۲۴۱

۲,۹۴۳,۸۲۱

۱,۲۲۷

۲,۴۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

۶۲

۱۶۵

۱۲۳

۱۲۳

*نفت ایرانول

 قیمت سهم: ۵۶،۳۰۰                                       

سود خالص سهم ۱۲ ماهه: ۸۱۱۳ ریال ( تغییر ۵۳% ) 

 P/E : ۶.۹۴ 

 (شرانل)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۸۷,۹۲۴,۸۶۸

۲۱,۲۴۴,۱۷۵

۱۶,۲۲۵,۸۵۰

۸,۱۱۳

۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۹

۵۱,۵۹۵,۲۴۷

۱۵,۰۶۰,۴۶۹

۱۰,۶۸۹,۳۳۹

۵,۳۴۵

۲,۰۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

۷۰

۴۱

۵۲

۵۳

                                   

*سرمایه گذاری صنعت نفت

 قیمت سهم:  ۳،۹۱۷                                       

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۰ ریال ( تغییر ۰% ) 

 P/E : ۷.۲۹                                     

 (ونفت)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۲,۹۲۹,۲۸۱

۳,۰۸۳,۹۰۳

۲,۶۸۷,۲۶۹

۰

۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۹

۲,۸۷۴,۹۸۲

۴,۷۰۵,۹۹۷

۲,۷۶۲,۸۹۳

۰

۱,۶۵۰,۰۰۰

درصد تغییر

۲

(۳۴)

(۳)

۰

*پالایش نفت تبریز

 قیمت سهم: ۲۱،۵۸۰                                         

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۵،۱۸۴  ریال ( تغییر ۷ - % ) 

 P/E : ۱۲.۴۹          

 (شبریز)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۷۱۳,۵۹۸,۰۲۰

۶۴,۸۹۷,۴۵۹

۵۱,۸۴۲,۸۶۹

۵,۱۸۴

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۹

۳۵۸,۶۶۵,۲۵۶

۴۷,۴۹۱,۶۰۲

۵۵,۶۷۷,۸۰۱

۵,۵۶۸

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

۹۹

۳۷

(۷)

(۷)

                           

*نفت سپاهان

 قیمت سهم: ۳،۳۷۲                                           

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۵۹۸ ریال ( تغییر ۹۸% ) 

 P/E : ۵.۶۴  

 (شسپا)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۱۳۱,۹۷۷,۴۶۰

۳۵,۶۱۵,۷۳۰

۳۳,۴۷۸,۰۲۳

۵۹۸

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۹

۷۱,۸۰۳,۸۱۲

۲۰,۳۴۳,۴۵۵

۱۶,۸۹۴,۵۴۶

۳۰۲

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

۸۴

۷۵

۹۸

۹۸

                                 

*بازرگانی بهران

 قیمت سهم: ۱۴،۹۶۰                                         

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۲۸،۰۲۶ ریال ( تغییر ۳۷۰% ) 

 P/E : ۶.۹۹                                     

 (شبهرن)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۸,۲۹۸,۴۴۰

۷۳۱,۱۱۰

۲۹۴,۲۷۲

۲۸,۰۲۶

۱۰,۵۰۰

۱۳۹۹

۳,۹۲۴,۲۱۰

۳۱۳,۲۴۷

۶۲,۵۴۶

۵,۹۵۷

۱۰,۵۰۰

درصد تغییر

۱۱۱

۱۳۳

۳۷۰

۳۷۰

*پالایش نفت تهران

 قیمت سهم: ۵،۴۸۰                                         

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۸۵۱ ریال ( تغییر ۳۱% ) 

 P/E : ۶.۴۷       

 (شتران)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۱,۴۱۲,۸۶۴,۶۶۴

۱۳۳,۵۶۲,۶۹۹

۱۴۴,۶۶۷,۷۷۷

۸۵۱

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۹

۷۲۳,۰۲۴,۳۲۳

۸۶,۲۹۷,۷۶۳

۱۱۰,۷۹۳,۷۲۹

۶۵۲

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

۹۵

۵۵

۳۱

۳۱

                              

*پالایش نفت بندرعباس

 قیمت سهم: ۹،۲۶۰                                           

سود خالص سهم ۱۲ ماهه: ۱۵۳۲ ریال ( تغییر ۵۳% ) 

 P/E : ۷.۲۵                                   

 (شبندر)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۱,۹۱۵,۸۶۵,۴۶۹

۱۹۸,۱۶۴,۴۶۱

۱۷۱,۶۳۶,۲۸۴

۱۵۳۲

۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲

۱۳۹۹

۸۹۴,۹۸۳,۱۱۰

۱۹۸,۱۶۴,۴۶۱

۱۳۴,۰۷۱,۷۵۱

۹۹۸

۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲

درصد تغییر

۱۱۴

۷۳

۲۸

۵۳

*پالایش نفت لاوان

 قیمت سهم: ۲۴،۸۰۰                                         

سود خالص سهم ۱۲ ماهه : ۲۸،۱۳۲ ریال ( تغییر ۵۷% ) 

 P/E : ۶.۱۷    

 (شاوان)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۳۲۰,۳۷۳,۵۸۱

۴۱,۰۳۹,۹۱۷

۳۲,۱۶۷,۱۲۴

۲۸,۱۳۲

۱,۱۴۳,۴۲۲

۱۳۹۹

۱۳۹,۲۷۶,۸۴۹

۲۳,۷۹۶,۱۳۷

۲۰,۵۴۷,۵۵۴

۱۷,۹۷۰

۱,۱۴۳,۴۲۲

درصد تغییر

۱۳۰

۱۳

۵۷

۵۷

                                 

*پالایش نفت اصفهان

 قیمت سهم: ۶،۹۷۰                                         

سود خالص سهم ۱۲ ماهه: ۱۰۹۳ ریال ( تغییر ۴۴% - ) 

p/e: ۸.۴۴     

 (شپنا)

درآمدهای عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

سود (زیان) خالص

سود خالص هر سهم

سرمایه

۱۴۰۰

۲,۱۳۸,۸۸۰,۵۱۰

۱۸۵,۹۰۳,۲۱۴

۱۵۲,۴۰۵,۶۵۸

۱,۰۹۳

۱۳۹,۴۷۴,۴۵۸

۱۳۹۹

۱,۱۰۹,۵۴۸,۳۷۱

۱۲۸,۲۳۹,۷۱۰

۱۴۸,۴۴۹,۳۴۱

۱,۹۵۳

۷۶,۰۰۰,۰۰۰

درصد تغییر

۹۳

۴۵

۳

(۴۴) -

                           

کد خبر 18321

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 14 =